Aluksille

Kulkuluvat

Satama-alueella liikkuminen on sallittu vain Rauman Satama Oy:n tai sen valtuuttaman tahon myöntämällä kulkuluvalla. Satamaan pyrkivien henkilöiden on pyydettäessä voitava esittää henkilöllisyystodistus ja syy satamakäyntiinsä. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty. Rauman satamassa on käytössä hajautettu kulunvalvontajärjestelmä, eli satama-alueella olevat yritykset vastaavat itse kulkulupatietojen ajan tasalla pitämisestä kulunvalvontajärjestelmässä. Kulkuluvan haltija on vastuussa omasta kulkuluvastaan ja se voidaan evätä tai peruuttaa tapauskohtaisesti joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Tähän voi johtaa esimerkiksi kulkuluvan väärinkäyttö tai turvallisuus-, nopeus- ja pysäköintimääräysten laiminlyönti.

Rauman Satama Oy:n turvamääräysten mukaisesti, alusten on toimitettava portille miehistö-, matkustaja- ja vierailijaluettelot. Listat tulee lähettää sähköpostilla: gate@portofrauma.com tai faksilla: +358 (0)2 824 0675. Kaikkien alukselta tulevien/alukselle menevien henkilöiden on ilmoittauduttava pääportin valvomossa, ellei heillä ole vakituista kulkulupaa. Ilmoittautuessa tulee esittää henkilöllisyystodistus. Pääportilla tarkastetaan henkilön nimi alukselta lähetetystä listasta ja annetaan sen perusteella kulkulupa. Vierailijan tulee pysytä osoittamaan henkilö, jota on menossa tapaamaan. Mikäli ennakkoilmoitusta ei ole, otetaan yhteyttä alukseen tai laivan asiamieheen. Ilman lupaa ja ilmoittautumista portin läpi kulkeminen on lain vastaista. Luvattomasta kulkemisesta huomautetaan ja ilmoitetaan tarvittaessa viranomaisille.

Turvavarusteet

Rauman satama-alueen lastinkäsittely- ja varastoalueilla työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta (Vna 633/2004) sekä turvajalkineita ja suojakypärää (CE EN 397). Suojakypärää ei tarvitse käyttää työkoneiden ja ajoneuvojen sisätiloissa.

Tulityöt

Tulityölupia sataman yleisille alueille myöntää ja valvoo Rauman Satama. Satama-alueella toimivat yritykset myöntävät luvan hallinnoimilleen alueille. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti tai muissa pohjoismaissa myönnetty tulityökortti. Tehtäessä tulitöitä kohteissa, joissa on erittäin suuri palo- tai räjähdysvaara, kuten satama-alueella sijaitsevan palavien aineiden varastoalue, on otettava yhteys Satakunnan pelastuslaitokseen, puh. +358 (0)2 621 1500, ennen tulitöiden aloittamista. Lisätiedot luvista ja lupien myöntäjistä antaa satamavalvonta +358 (0)500 597 579.

Sukellus ja vedenalaiset työt

Kaikista Rauman Satama Oy:n vesialueella tehtävistä sukelluksista ja vedenalaisista töistä on tehtävä ennakkoilmoitus. Ennakkoilmoitus on tehtävä vähintään 24 h ennen työn aloittamista täyttämällä ilmoituslomake. Ennen sukelluksen tai työn aloittamista, aluksen tulee ilmoittaa asiasta vielä erikseen sekä West Coast VTS:lle että satamavalvontaan. Sukelluksen tai työn valmistumisesta pitää myös ilmoittaa molemmille tahoille.

Vedenmyynti

Aluksille toimitetaan vettä 24 h vuorokaudessa voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Vesitilaukset on tehtävä vähintään 12 tuntia etukäteen. Tilaukset satamavalvontaan (avoinna 24 h): satamavalvonta@portofrauma.com, faksi +358 (0)2 824 0675 tai puh. +358 (0)500 597 579.

Valokuvaus

Valokuvaus satama-alueella on sallittu vain Rauman Satama Oy:n myöntämällä luvalla. Lupatiedustelut: liikenne- ja turvallisuuspäällikkö Esa Vuori, esa.vuori@portofrauma.com, puh. +358 (0)50 303 9704.

Alusjätehuolto

Alusten jätteille tarkoitetut jätepisteet on merkitty liitteenä olevaan karttaan (linkki tähän). Alusten tulee viedä jätteensä ainoastaan näihin jätepisteisiin. Mikäli astiat ovat täynnä, ilmoitus siitä on tehtävä satamavalvontaan p. +358 (0)500 597 579. Mikäli aluksen todetaan jättäneen vaarallista jätettä talousjätteille tarkoitettuihin astioihin tai muualle laiturialueelle tai kun satama toteaa aluksen toimittaneen jätteensä väärin lajiteltuina, laskutetaan alusta jätteen jatkokäsittelystä ( erottelu, kuljetus, hävitys jne. ) Rauman Satama Oy:n palveluhinnaston mukaisesti.

Alusjätehuolto (ei koske Trafin alusjätteen jättöpakosta vapauttamia aluksia):

Säännösten mukaan Suomen alueella olevaan satamaan saapuvan aluksen on ennen lähtöään jätettävä satamassa oleviin jätteiden vastaanottolaitteisiin kaikki aluksesta peräisin olevat jätteet ja lastijätteet, joita ei MARPOL-yleissopimuksen ja vuoden 1992 Helsingin sopimuksen mukaan saa päästää Itämeren alueella mereen.

Alusjätteistä ilmoittaminen

Suomalaiseen satamaan saapuvien alusten on annettava tulosatamaan aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus. Ilmoitus on annettava vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Jos aluksen tulosatama selviää alle 24 tuntia ennen satamaan saapumista, ilmoitus tulee tehdä välittömästi lopullisen tulosataman selvittyä. Alusjätteistä ilmoittaminen ei koske sellaisia huvialuksia, jotka voivat ottaa enintään 12 matkustajaa, eikä kalastusaluksia.

Alusjätteiden jättöpakko koskee mm. seuraavia jätelajeja:

  • aluksen konehuoneesta ja lastitiloista peräisin olevat öljyiset jätteet
  • pilssivesi, jos aluksella ei ole pilssiveden separointilaitteistoa tai jos alus liikennöi yksinomaan alueella, jolla separointilaitteistoa ei saa käyttää
  • kemikaalisäiliöalusten lastijätteet, jotka on luokiteltu X- tai Y-luokkiin ja joilta vaaditaan säiliöiden esipesu
  • kiinteät jätteet ruoantähteitä lukuun ottamatta
  • käsittelemätön käymäläjätevesi, jos alus liikennöi ainoastaan Suomen vesialueella.

Alusjätteiden jättöpakko ei sen sijaan koske mm. seuraavia jätelajeja:

  • pilssiveden säilytystankissa oleva pilssivesi, jos aluksella on pilssiveden separointilaitteisto
  • kemikaalisäiliöalusten lastijätteet, jotka on luokiteltu Y- tai Z-luokkaan ja joilta ei vaadita säiliöiden esipesua
  • käsittelemätön käymäläjätevesi, jos alus liikennöi Suomen vesialueen ulkopuolella
  • ruoantähteet, jos alus liikennöi Suomen vesialueen ulkopuolella.

Alusten lajitellut talousjätteet:

Rauman Satama Oy:n alueella otetaan vastaan seuraavia lajitellun jätteen jakeita: energiajäte, metallit, lasi ja kaatopaikkajäte.

Kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte:

Kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevalla ruokajätteellä tarkoitetaan EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuvien alusten ruokajätteitä sekä ko. ruokajätteeseen kosketuksissa olleita pakkauksia, käärepapereita tms. Tämä jäte toimitetaan lajiteltuun kaatopaikkajätteen (luokka 1) astiaan.

Alusten öljypitoiset jätteet / alusten käymäläjätevedet:

Alusjäteilmoitus toimitetaan satamavalvontaan sähköpostilla satamavalvonta@portofrauma.com tai puhelimitse p. +358 (0)500 597 579.

Alusten vaaralliset jätteet:

Vaaralliset jätteet noudetaan aluksilta ennakkotilausten mukaisesti, tilaukset satamavalvontaan puhelimitse p. +358 (0)500 597 579.

Päästöt ympäristöön

Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksesta ei joudu ympäristöön sitä pilaavia aineita tai jätteitä. Aluksen päällikön on huolehdittava myös siitä, ettei aluksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa muille sataman käyttäjille.

Alusta satamassa kunnostettaessa on huolehdittava siitä, että syntyvää maali-, ruoste-, hiekkapuhallus- ym. jätettä ei pääse mereen. Jäte tulee toimittaa käsiteltäväksi Rauman Satama Oy:n jätehuoltomääräysten mukaan.

Aluksen päällikkö tai tavaranhaltija on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Satamalle veteen pudonneesta tavarasta tai veteen tai muualle satama-alueelle päässeestä öljystä tai muista saastuttavista aineista ja ryhtymään toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.