Raskaalle liikenteelle

Turvallisuusperehdytys

Kattavat ohjeet satama-alueelle saapumiseen sekä turvalliseen liikkumiseen ja työskentelyyn satama-alueella saat turvallisuusperehdytyksestä. Jokaista satama-alueella liikkuvaa kehotetaan suorittamaan perehdytys oman ja muiden turvallisuuden lisäämiseksi. Perehdytyksen kesto on n. 10 min ja sen voit suorittaa myös asiakastietokoneella sataman pääportin aulassa.

Kulkulupa

Satama-alueella liikkuminen on sallittu vain Rauman Satama Oy:n tai sen valtuuttaman tahon myöntämällä kulkuluvalla. Pyydä kulkulupa yrityksestä, johon olet tulossa asioimaan.

Satamaan pyrkivien henkilöiden on pyydettäessä voitava esittää henkilöllisyystodistus ja syy satamakäyntiinsä. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty. Rauman satamassa on käytössä hajautettu kulunvalvontajärjestelmä, eli satama-alueella olevat yritykset vastaavat itse kulkulupatietojen ajan tasalla pitämisestä kulunvalvontajärjestelmässä. Kulkuluvan haltija on vastuussa omasta kulkuluvastaan ja se voidaan evätä tai peruuttaa tapauskohtaisesti joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Tähän voi johtaa esimerkiksi kulkuluvan väärinkäyttö tai turvallisuus-, nopeus- ja pysäköintimääräysten laiminlyönti.

Ajoneuvolla on oltava rekisterinumeroon perustuva kulkulupa sekä ajettaessa satamaan että sieltä ulos. Jos kulkulupaa ei ole, liikennevalot ohjaavat vihreällä nuolella vasemmalle, jolloin on ilmoittauduttava ja haettava kulkulupa pääportin infopisteestä.

Mikäli henkilöllä ei ole kulkulupaa, kehotetaan häntä ensin soittamaan vierailemaansa yritykseen ja pyytämään kulkulupaa. Jos yritys kieltäytyy luvan tekemisestä, henkilö ei pääse satama-alueelle, sillä jokaisella satamaan tulijalla tulee olla kulkulupa ja yhteyshenkilö, joka vastaa vierailusta. Jos yritys ilmoittaa ottavansa henkilön vastaan ja pyytää portin henkilökuntaa tekemään luvan, siitä peritään erillinen maksu vastaanottavalta yritykseltä. Sataman porteista kulkeminen ilman kulkulupaa on lain vastaista. Luvattomasta kulkemisesta huomautetaan ja ilmoitetaan tarvittaessa viranomaisille.

Turvavarusteet

Rauman satama-alueen lastinkäsittely- ja varastoalueilla työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta (Vna 633/2004) sekä turvajalkineita ja suojakypärää (CE EN 397). Suojakypärää ei tarvitse käyttää työkoneiden ja ajoneuvojen sisätiloissa.

Saapuminen satamaan

Pääportin tunnistuspisteellä ajoneuvon tunnistaminen tapahtuu rekisterikilvestä. Parhaiten tunnistus onnistuu puhtaasta kilvestä, joten puhdista rekisterikilpi etenkin talvella lumen aikaan ennen tunnistuspisteelle ajamista. Jos rekisterikilven puhdistuksen jälkeenkään sisäänpääsy satama-alueelle ei onnistu, aja pääportin pysäköintialueelle ja ota yhteys pääportin infopisteeseen.

Liikenne satamassa

Nopeusrajoitukset. Hakunintiellä nopeusrajoitus on 40 km/h, portti- ja laiturialueilla 30 km/h sekä konttiterminaalissa 20 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja -merkkejä. Liikennesääntöjen rikkomuksesta seuraa huomautus sekä mahdollisesti kulkuluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

Varo tasoristeyksiä. Satama-alueella on kolme puolipuomilaitoksin merkittyä tasoristeystä ja lukuisia muita tasoristeyksiä, joita ei ole merkitty varoituslaittein. Muista varoa - juna ei väistä!

Kulkiessasi laiturialueella pyri kulkemaan keskellä kulkuväyliä äläkä kulje läheltä oven suita tai varaston kulmia. Vältä myös purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyn vaikutuspiiriä. Lastausta tai purkausta suorittavien aluksien ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne on kyseisillä alueilla kielletty. Siirtymiset sataman osasta toiseen tulee suorittaa ensisijaisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin, eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, ellei työtehtävä nimenomaan sitä vaadi.

Vaaralliset aineet

Kuljetettaessa IMDG - koodin alaisia lasteja Rauman Satama Oy:n kautta tulee lastista tehdä ennakkoilmoitus tai ennakkokysely.

Ennakkokysely

IMDG-koodin luokan 1 alaluokkien 1.1 - 1.3 ja 1.5 sekä luokan 7 mukaisten tavaraerien ollessa kyseessä tulee aina suorittaa ennakkokysely Rauman Satama Oy:lle luvan saamiseksi näiden kuljetuksille satama-alueen kautta. Ennakkokysely koskee myös kaikkia muita luokkia, mikäli tavaraerän paino ylittää 100 000 kg. Ennakkokyselystä tulee ilmetä aineen tekninen nimi, UN-numero, IMDG -luokka, aineen määrä sekä huolitsijan yhteystiedot.

Ennakkoilmoitus

Kaikista Rauman satamaan saapuvista IMDG -koodin mukaisista tavaraeristä on tehtävä ennakkoilmoitus. Ennakkoilmoitus on tehtävä vähintään 24 tuntia ennen tavaran saapumista satama-alueelle.

Muista satamassa

 1. Noudata liikennesääntöjä.
 2. Huomioi ympäristöäsi.
 3. Vältä jalankulkua satama-alueella.
 4. Älä kulje kännykkä korvalla.
 5. Varo tasoristeyksiä ja rautateitä.
 6. Työkoneen kuljettajat eivät välttämättä huomaa sinua – väistä aina!
 7. Ilmoita havaitsemasi vaaratilanteet pääportin infoon, puh. +358 (0)2 837 1000.
 8. Hätätilanteessa:
  soita 112 ja
  pääportin infoon, puh. +358 (0)2 837 1000.
 9. Noudata nopeusrajoituksia: max. nopeus Hakunintiellä 40 km/h, konttiterminaalissa 20 km/h, muilla alueilla 30 km/h.
 10. Aja ja liiku vain merkityillä kulkuväylillä, jotka on merkitty myös satama-alueen karttaan.
 11. Siirry sataman osasta toiseen ensisijaisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, ellei työtehtävä sitä vaadi.
 12. Lastausta tai purkausta suorittavien alusten ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu vain ahtaustoimintaan eli muu liikenne näillä alueilla on kielletty.
 13. Noudata erityistä varovaisuutta ovien ja oviaukkojen läheisyydessä sekä rakennusten kulmissa.
 14. Tarpeeton oleskelu purku- ja lastausalueilla on kiellettyä.
 15. Tarkista kuorman paino asiakirjoista. Jos epäilet ylipainoa, punnitse kuorma pääportilla Rauman Sataman autovaa’alla (maksu pääportin infoon) sekä ota yhteys toimeksiantajaasi.
 16. Puhdista ajoneuvo ja perävaunu ennen satama-alueelle saapumista. Lajittele roskat ja jätteet asianmukaisiin jäteastioihin. Kuljettaja vastaa lukituslaitteen tai -kiilojen käytöstä lastausalueilla. Ajoneuvon korjaustyöt satama-alueella on kielletty.

Valokuvaus

Valokuvaus satama-alueella on sallittu vain Rauman Satama Oy:n myöntämällä luvalla. Lupatiedustelut: liikenne- ja turvapäällikkö Esa Vuori, esa.vuori@portofrauma.com, puh. +358 (0)50 303 9704.