PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Rauman Satama Oy on päättänyt käynnistää Iso-Järviluodon länsiosassa metsän hakkuutyöt. Tarkoituksena on kaataa puita, joissa ei ole lintujen, kuten merimetson suojeltavia pesiä.

Kalatalousalueelle on annettu merimetsoa koskeva poikkeuspäätös VARELY/5968/2021 15.7.2022, jossa on otettu kantaa myös Iso-Järviluodon merimetsokolonian kasvun jarruttamiseen pesättömien puiden kaatamisella. Tähän liittyvät hakkuut tullaan toteuttamaan pesimäkauden ulkopuolella, eli aikavälillä 1.8–31.1.

Lisäksi saaressa sijaitsevan merikotkan pesän ympärille tulee, viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti, jättää säteeltään noin 50 metrin suojavyöhyke.

Viime vuonna Iso-Järviluotoon rakennettu ajoura mahdollistaa hakkuiden toteuttamisen kustannustehokkaasti.  Ilman tieyhteyttä koneiden sekä puiden kuljetus saaren ja mantereen välillä olisi jouduttu hoitamaan vesitse, nyt tätä murhetta ei ole.

Hakkuiden toteuttajaksi valittiin Metsänhoitoyhdistys (Lounametsä). Metsänhoitoyhdistyksellä on vahva osaaminen sekä aiempaa kokemusta vastaavanlaisista erikoishakkuista.

Työt aloitetaan viikolla 38 puuston merkkauksella sekä ennakkoraivauksella, koneellinen hakkuu alkaa lokakuussa. Poistettavan puuston määrä tulee olemaan arviolta noin

700 m3. Lisäksi alueelta kerätään pois latvusmassat hakkuun jäljiltä.

Lisätietoja antaa:

Janne Virta

Toimitusjohtaja

Rauman Satama Oy

Lue Rauman Satama Oy:n toimitusjohtajan Janne Virran tiedote alkuvuoden liikenteestä tästä.

Liite: Liikennetilasto 1.1. – 30.6.2022

Lue Rauman Satama Oy:n toimitusjohtajan Janne Virran tiedote alkuvuoden liikenteestä tästä.

Liite: Liikennetilasto 1.1. – 30.6.2022

Rauman Satama kuuluu Euroopan merisatamien järjestöön ESPO:on, jonka alaisuudessa toimii erillinen satamien ympäristöarviointifoorumi EcoPorts. Lloyd’s Register on arvioinut Rauman Sataman ympäristöasioiden hallinnan tilan, jonka johdosta Rauman Satamalle myönnettiin 4.5.2022 EcoPortsin PERS -sertifikaatti.

Rauman Satama on mukana Breakbulk Europe -messuilla Rotterdam Ahoy -monitoimihallissa 17.-19.5.2022. Tervetuloa tapaamaan meitä osastolle 2L30!

Petäjäkseen valmistunutta kenttäaluetta voidaan toistaiseksi käyttää tilapäisenä raskaiden ajoneuvojen tyhjien perävaunujen pysäköinti-alueena. Alue on merkitty karttaan ja se on tällä hetkellä murskepäällysteinen.
Suojan puolelle ei saa enää perävaunuja varastoida, alueella alkavat maarakennustyöt.

Lisätietoja:
kunnossapidon työnjohtaja Esa Oksanen, puh 045 235 4520, esa.oksanen@portofrauma.com,
työpäällikkö Antero Mäkilä, puh 040 828 0284, antero.makila@portofrauma.com

Liite: Tiedote 21.3.2022

Lue Ylen uutisista uudesta vaihtoehdosta, jolla alusten jätevedet saataisiin kiertotalouden mukaisesti hyötykäyttöön jalostamalla niistä uusiutuvaa energiaa esimerkiksi rekkojen polttoaineeksi. Linkki: https://yle.fi/uutiset/3-12276625

”Metsäteollisuuden vienti sekä tuontiliikenteen kasvu nosti liikennemäärät lievästi plussalle” toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Janne Virta. ”Liikenne ennuste ylittyi selvästi sellun paperin ja sahatavaran osalta.”

Rauman sataman kokonaisliikenne oli vuoden 2021 loppuun mennessä yhteensä 5,1 milj. tonnia, jossa on kasvua 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikennemäärän pienoinen kasvu johtuu, metsäteollisuuden viennin oletettua paremmista lukemista sekä tuontiliikenteen lisääntymisestä. Tuonnissa kappaletavara (mm. metallit, koneet ja laitteet) kasvoi selkeästi aiempaan vuoteen verrattuna.   

Vuonna 2021 kuljetettiin Rauman kautta noin 210 000 konttiyksikköä (TEU), tämä merkitsee noin 4 prosentin laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä laski reilut 2 %. Satamaliikenteestä vientiä oli 3,4 milj. tonnia (+3,2 %), tuontia 1,6 milj. tonnia (+9,4 %) ja kotimaan liikennettä 0,066 milj. tonnia (-73 %). Laivakäyntejä oli 952 kappaletta, joka oli 8 enemmän kuin vuonna 2020.  Laivojen keskikoko laski jonkun verran, koska alusten yhteenlaskettu vetoisuusluku oli 9 % edellisvuotta pienempi.

” Petäjäkseen rakennettavien uusien kenttäalueiden viimeinen vaihe (P4) luovutettiin urakoitsijalta satamayhtiön käyttöön loppuvuodesta. Kyseisen alueen päällystystyöt toteutetaan myöhemmässä vaiheessa. Järviluodon tieyhteys on jo rakennettu ja viimeistelytyöt saatetaan loppuun tammikuun loppuun mennessä. Tietä voidaan käyttää Järviluodon tulevaisuuden valmistelu ja maanrakennustöihin ”

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Janne Virta, puhelin 040-7203335.

Liitteet          Liikennetilasto 1.1. – 31.12.2021

Central Balticin (EU) kautta rahoittama, Efficient Flow-projekti, on edennyt loppuvaiheeseensa. Lähes kolme vuotta kestäneen projektin tavoitteita on ollut parempi ja nopeampi tiedonkulku sataman eri toimijoiden välillä, ajansäästö satamaoperoinnissa, lyhyemmän odotusajat, tehokkaammin käytetyt resurssit ja polttoaineen säästö laivaliikenteessä.  Partnereina projektissa ovat olleet Ruotsin merenkulkulaitos (projektin vetäjä), Satakunnan Ammattikorkeakoulu (SAMK), VTS Finland, Rauman ja Gävlen Satamat. Euroports agenttina, Finnpilot luotsausorganisaationa, Alfons Hakans hinaajayrityksenä ja kiinnityspalvelut Rauman satamasta ovat osa sidosryhmiä, jotka kokoontuivat jo vuonna 2018 arvioimaan tarpeita ja mahdollisuuksia. Ohjelmiston tekijä oli kilpailutuksen jälkeen Unikie Oy.
 
Projektin tuloksena syntynyt uusi satamasovellus, Port Activity App, on nyt lanseerattu Rauman Satamassa. Sovellus tarjoaa perustan sataman avaintoimijoiden yhteistyölle. Se tarjoaa reaaliaikaista tietoa satamakäyntioperaattoreille, kuten terminaaleille, hinaajille, luotseille, satamaviranomaisille, kiinnityshenkilöstölle sekä kapteeneille. Yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyjen testauksien jälkeen SAMK ja
Rauman Satama kutsuivat Rauman Sataman ja SAMK:n tärkeimmät sidosryhmät Rauman satamaan lanseeraustilaisuuteen, johon oli myös mahdollista osallistua verkossa, testausta, kommentointia ja uuden sovelluksen edelleen kehittämistä varten. Mukana olivat Rauman Sataman ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun lisäksi mm. agentteja, hinaajayritys, paikallinen telakkayhtiö sekä kuljetusyrityksiä.
 
Kuvassa Heikki Koivisto (SAMK), Kaarle Hovila ja Petri Kalske (Unikie)
Kuva Jari Mustonen