PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Rauman väylä ja konttiterminaalin laajennus vihitään tänään käyttöön

Sunday   19.05.2019

Rauman meriväylän syvennys 12 metriin, konttiterminaalin laajennus sekä konttilaiturissa tehdyt parannukset ovat palvelleet merikuljetuksia viime vuoden lopulta. Kahdella metrillä syvennetty väylä mahdollistaa huomattavasti tehokkaammat kuljetukset, kun aluksiin voidaan lastata jopa kaksi kertaa enemmän tavaraa. Parannettu satama puolestaan palvelee tavaran tehokkaampaa liikuttelua ennen ja jälkeen merikuljetusten. Rauman satamassa vietetään vihkiäisiä tänään 26.4.2018.

”Hienoa saada pitkään vireillä ollut hanke valmiiksi. Syvennetty väylä lisää merkittävästi kuljetusten tehokkuutta sekä logistiikkakustannusten että esimerkiksi ympäristökuormituksen näkökulmasta. Toimivat meriyhteydet ovat Suomen elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn elinehto, sillä tuonnista 80% ja viennistä 90% kulkee meritse”, sanoo Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman. ”Hanke on ollut meille kiinnostava uusien ratkaisujen kokeilualusta sekä rakentamisessa että älykkäämmän meriliikenteen kehittämisessä. Tarkemmat olosuhdetiedot auttavat asiakkaita optimoimaan kuljetuksia, väylälle asetetut fiksummat turvalaitteet tuovat puolestaan tehokkuutta kunnossapitoon.”

Rauman eteläisen väylän syvennystyöt kymmenestä metristä 12 metriin aloitettiin vuonna 2016. Työt kestivät kaksi avovesikautta ja valmistuivat viime joulukuussa. ”Hyödynsimme ensimmäistä kertaa tietomallinnusta meriväylähankkeen rakennustöiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tiedon avulla töiden etenemistä oli mahdollisuus seurata täsmällisemmin”, projektipäällikkö Seppo Paukkeri kuvailee hankkeen erityispiirteitä.

Meriympäristöstä huolehtiminen korostui hankkeen lähtökohtana: ”Kaikki ruopattu puhdas maa-aines läjitettiin hankkeen yhteydessä rakennettuun Järviluodon läjitysaltaaseen. Läjitysaltaan rakentaminen oli yksi hankkeen suurimmista yksittäisistä töistä. Pilaantuneet maa-ainekset läjitettiin ja stabiloitiin erilliseen, meriympäristöstä eristettyyn läjitysaltaaseen”, Paukkeri jatkaa. Merialueen tilaa seurattiin hankkeen aikana laajan vesistö- ja kalataloustarkkailun kautta. Jälkitarkkailut jatkuvat vesilupaehtojen mukaisesti vielä vuoden 2018.

Meriyhteydet palvelevat koko elinkeinoelämää

Konttiterminaalin laajennus toteutettiin samanaikaisesti Rihtniemen 12 metrin väyläsyvennyksen kanssa. ”Hankkeet tukivat toisiaan ja nyt molempien valmistuttua Rauman sataman kilpailukyky paranee merkittävästi. Investoinnit antavat vahvan pohjan vastata globaalin kilpailun vaatimuksiin”, kertoo Rauman Sataman toimitusjohtaja Hannu Asumalahti. ”Konttiterminaalin kapasiteetti lähes kaksinkertaistui (500 000 TEU) ja toimintatehokkuus parani merkittävästi. Yhtenäisen 520 m konttilaiturin lisäksi saatiin uutta kenttätilaa noin 4 hehtaaria konttien käsittelyyn. Sataman yhteistyökumppaneiden investoinnit täydentävät kokonaisuutta ja tukevat kaikki isompien alusten lastaamista jatkossa.”

Erittäin hyvä yhteistyö hankkeen eri osapuolten välillä töiden ja liikenteen yhteensovituksessa mahdollisti turvallisen ja sujuvan alusliikenteen töiden aikana ja osaltaan vaikutti myös siihen, että väylä otettiin käyttöön jopa hieman edellä alkuperäistä aikataulua.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Kari Wihlman, Liikennevirasto (haastattelupyynnöt johtaja Anna Jokela, p. 029 534 3095 )

Projektipäällikkö Seppo Paukkeri, Liikennevirasto p. 029 534 3361

Toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, Rauman Satama Oy p. 050 303 9700