PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Baltic Sea Waste Free info / Port of Rauma

VAALI YMPÄRISTÖÄSI

  1. Lajittele jätteet asianmukaisiin jäteastioihin jäteohjeiden mukaisesti. Jätteiden keräyspisteet on merkitty satama-alueen karttaan.
  2. Öljy on vaarallista, joten ilmoita havaitsemasi öljyvahinko satamavalvontaan (talleta puhelinnumero +358 (0)500 597 579) sekä kyseisen alueen haltijalle. Öljyinen jäte tulee toimittaa vaarallisen aineen keräykseen.
  3. Minimoi ympäristöhaitat työhön soveltuvin välinein ja varustein.

MINIMOI PÄÄSTÖT JA HAITAT

Jokaisen satamankäyttäjän tulee omalta osaltaan huolehtia satama-alueen ympäristöstä minimoimalla ympäristölle aiheutettua haittaa parhaansa mukaan.

Tavarankäsittelijän täytyy huolehtia, ettei satamaa tai sataman ympäristöä tarpeettomasti liata eikä aiheuteta tarpeetonta melua. Satamanpitäjä Rauman Satama Oy voi keskeyttää tavaran käsittelyn, mikäli siitä syntyy ympäristöä haittaavaa pölyä tai melua.

Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksesta ei joudu ympäristöön sitä pilaavia aineita tai jätteitä eikä aluksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa muille sataman käyttäjille. Alusta satamassa kunnostettaessa on huolehdittava siitä, että syntyvää maali-, ruoste-, hiekkapuhallus- ym. jätettä ei pääse mereen. Jäte tulee toimittaa käsiteltäväksi Rauman Satama Oy:n jätehuolto-ohjeiden mukaan.

Veteen pudonneesta tavarasta, veteen tai muualle satama-alueelle päässeestä öljystä ja muista saastuttavista aineista on ilmoitettava satamavalvontaan (puh. +358 (0)500 597 579) ja haitan aiheuttajan on heti ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen poistamiseksi.

TOIMENPITEET YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

Rauman Satama Oy huomioi toiminnassaan ympäristön vaalimisen tärkeyden. Satamatoimintaa ohjaa Rauman Satama Oy:lle vuonna 2007 myönnetty ympäristölupa, jota Rauman satama-alueella toimivien yritysten ja muiden tahojen on noudatettava. Lisäksi Rauman Satama Oy:n toiminnalle on myönnetty ISO 14001-sertifikaatti, mikä on osoitus satamanpitäjän ympäristöohjelman tasokkuudesta. Ympäristöluvan ehtojen lisäksi Rauman Satama Oy:n sisäistä toimintaa ohjaavat sen omat toimintasäännöt.

Ympäristönäkökohtien arviointi ja riskikartoitus kuuluu keskeisenä tekijänä Rauman Satama Oy:n päivittäiseen toimintaan. Työnteon taustalla vaikuttaa kullekin osastolle luotu ympäristöohjelma, joissa huomioidaan kyseisen osaston perustehtävät sekä niihin liittyvät ympäristöriskit. Ympäristöohjelmissa määritellään, miten päivittäisessä työnteossa voidaan pienentää ympäristön kuormitusta sekä samalla säästää resursseja. Ympäristönäkökohdat on huomioitu myös työntekoa ohjaavissa tuloskorteissa, joissa tavoitteeksi on määritelty muun muassa, että työntekijät ja asiakkaat tuntevat ympäristöluvan ehdot ja toimivat sen mukaan.