PÄÄPORTIN INFO
Tel: +358 2 837 1000
Mob. +358 44 793 4700
gate@portofrauma.com

Ympäristölupa

RAUMAN SATAMA OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Vuonna 2007 Rauman Satama Oy:n satamatoiminnalle myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa ohjaa Rauman Satama Oy:ta, sen vuokralaisia sekä satama-alueella toimivia yrityksiä. Luvan päivitys on käynnistetty vuonna 2014.

Ympäristölupa asettaa ehtoja toiminnalle, joka vaikuttaa esimerkiksi veden ja ilman laatuun sekä maaperään ja pohjavesiin. Rauman Satama Oy pyrkii kaikessa toiminnassaan vaikuttamaan siihen, että sen oma ja satama-alueen muiden yritysten toiminta kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän.

YMPÄRISTÖLUVAN HUOMIOIMINEN

Satamassa käyvien alusten ja satama-alueella toimivien yritysten on huomioitava Rauman satamatoimintaa määrittävä voimassaoleva ympäristölupa. Yritysten on sopeutettava toimintansa ympäristöluvan määräyksiin sekä noudatettava mahdollisia erillismääräyksiä, joita satamanpitäjä Rauman Satama Oy tai valvova viranomainen antaa voimassaolevan ympäristöluvan ehtojen perusteella.

Alusten ja yritysten on sallittava satamanpitäjän suorittaa satamatoiminnalle myönnetyn ympäristöluvan edellyttämiä tarkastuksia ympäristöluvan voimassaoloalueella olevissa tiloissa, koneissa ja laitteissa. Alusten ja yritysten on luovutettava korvauksetta satamalle kaikki sen lupaehtojen noudattamiseksi tarvittavat tiedot sekä osallistuttava lupaehtojen edellyttämiin tutkimuksiin, sikäli kuin ne kohdistuvat kyseisen aluksen tai yrityksen toimintaan satama-alueella.

RAUMAN SATAMA OY:N YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSET: